ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം കേരളത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങള്‍വഴി സ്വര്‍ണക്കടത്ത് വ്യാപകമാകുന്നത" /> ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം കേരളത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങള്‍വഴി സ്വര്‍ണക്കടത്ത് വ്യാപകമാകുന്നത">
up