കുറ്റം ഗൗരവതരമാണെന്ന്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്​ പറവൂല്‍ മജിസ്​ട്ര" /> കുറ്റം ഗൗരവതരമാണെന്ന്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്​ പറവൂല്‍ മജിസ്​ട്ര">
up