കപ്പല്‍ശാലയിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തിനു കാരണം അസറ്റലിന്‍, ഓക്സിജന്‍ വാതകങ്ങളുടെ ചോര്‍ച്ചയെന്നു നിഗമ" /> കപ്പല്‍ശാലയിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തിനു കാരണം അസറ്റലിന്‍, ഓക്സിജന്‍ വാതകങ്ങളുടെ ചോര്‍ച്ചയെന്നു നിഗമ">
up