സെല്‍ഫിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയില്‍ മാതാവും അഞ്ച് വയസുള്ള മകനും പുഴയില" /> സെല്‍ഫിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയില്‍ മാതാവും അഞ്ച് വയസുള്ള മകനും പുഴയില">
up